โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ::: กีฬา เด่นเน้นความรู้ คู่คุณธรรม ::: โยคา เว ชาย เต ภู ริ ::: ปัญญาย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรีนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรยนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬา จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 

            
         โรงเรียนกีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้ง  ขึ้นตามความเห็นชอบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการจะพัฒนาเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลกที่มีความ สามารถพิเศษ ทางด้านกีฬาให้ได้รับการศึกษา ควบคู่กันไปสุ่ความเป็นเลิศ ด้วยจัดการสอนตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการในในระดับ ช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4 ปีการศึกษา 2551 
รับ  ม.1  และ ม. 4   จำนวน150คน เป็นลักษณะโรงเรียนประจำ เรียนฟรี ตลอกหลักสูตร  ตั้งอยุ่ภายในสนามกีฬ า จังหวัดพิษณุโลก

นโยบาย

                       โรงเรียนกีฬาองค์การริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

  1. มุ่งผลสัมฤทธิ์

  2. มีจิตบริหาร

  3. มุ่งคุณธรรมจริยธรรม

  4. การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน

  5. สร้างสมประสบการณ์วิชาชีพ

วัตถุประสงค์
 1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชนที่มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถ ถึงขีดสูงสุดไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

 2. เตรียมและผลิตนักกีฬาให้มีความสามารถ และมีคุณภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ

 3. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาการกีฬาและนักกีฬาของชาติ

 4. เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสุขภาพและคุณธรรมของเยาวชน

 5. เป็นศูนย์บริการแก่ชุมชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 6. เป็นศูนย์ทำนุบำรุง อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการกีฬา และการละเล่นพื้นเมือง

 
 
 
สาระน่ารู้
 
 
     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ถนน พิษณุโลก - วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์. 0 5522 3718 - 20 โทรสาร. 0 5522 3718 - 20 ต่อ 400